Privacyverklaring

 

Talentwerk neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens om.

Deze privacyverklaring heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Talentwerk en niet op de verwerking via websites van derden, waarvan links zijn opgenomen op de website van Talentwerk. Door gebruik te maken van de website van Talentwerk ga je akkoord met het privacybeleid.

Bescherming persoonsgegevens

Talentwerk verwerkt persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en handelt daarmee in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens Talentwerk

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Ria Freijsen, eigenaar van Talentwerk en daarmee functionaris gegevensbescherming.

Talentwerk
Ria Freijsen, eigenaar
Chirurgijn 23
1188 DK Amstelveen

06-24733202
www.talentwerk.nl
riafreijsen@talentwerk.nl
KvK: 34316597

btw-id: NL001287593B35

Verwerking persoonsgegevens door Talentwerk

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van Talentwerk, een contactformulier invult, een nieuwsbrief of blog wilt ontvangen of een andere aanvraag doet voor een van de diensten, wordt aan jou gevraagd persoonlijke gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen die gegevens die je aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kunnen je persoonsgegevens verkregen worden van derden in het kader van de dienstverlening, bijvoorbeeld van werkgevers c.q. opdrachtgevers.

Talentwerk verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens
Contactgegevens, zoals telefoon, e-mail, LinkedIn etc.
Geboortedatum en –plaats, geslacht
Bedrijfsnaam
Gegevens betreffende je dienstverband, gezondheid, functionele mogelijkheden, belastbaarheid of arbeidsverleden
CV met of zonder foto
Rapportages, gespreksverslagen, plannen van aanpak
Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch of door correspondentie

Doeleinden voor gebruik van persoonsgegevens

Talentwerk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uitvoeren en/of verbeteren van een goede en efficiënte dienstverlening
Begeleiden bij re-integratie in het kader van voorkoming van of herstel na ziekte
Onderhouden van contacten in het kader van de overeengekomen dienstverlening
Maken van offertes en facturen en het afhandelen van betalingen
Bieden van e-coaching in een beveiligde werkomgeving
Organiseren van workshops en teamsessies
Uitvoeren van testen en verzenden van rapportages naar cliënten en opdrachtgevers
Verzenden van blogs en/of nieuwsbrieven via MailChimp

Grondslagen

Talentwerk verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht of belastingwetgeving. Talentwerk verwerkt persoonsgegevens vanwege gerechtvaardigde belangen:

Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening
De bescherming van haar financiële belangen
De verbetering van haar diensten
Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
Het beveiligen en beheren van haar systemen

Verstrekking aan derden

Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan het voorkomen dat Talentwerk gebruik moet maken van diensten van derden, zoals IT-leveranciers van haar website en systemen, testbureaus of andere zzp’ers. Deze derden mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor deze doeleinden. Talentwerk zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte gegevens buiten de EER

Je persoonsgegevens kunnen buiten de EER (Europese Economische Ruimte) worden verwerkt. De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer in het bijzonder kunnen je persoonsgegevens voor cloud-opslag of onderhoud aan IT-systeem worden verwerkt in India, Verenigde Staten of doorgifte naar moederbedrijf buiten de EER. Daarvoor zijn door de betreffende bedrijven concrete waarborgen getroffen op grond van de wet.

Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaarperiode

Talentwerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen. De gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd. Persoonsgegevens inclusief verslagen op mijn computer worden conform regelgeving 7 jaar na de looptijd van het traject verwijderd. Fysieke dossiers inclusief aantekeningen worden binnen 2 jaar na beëindiging van het traject vernietigd.

Beveiliging van gegevens

Talentwerk heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. De website van Talentwerk voldoet aan de normale standaarden, de computer is beveiligd met een virusscanner en er wordt geen gebruik gemaakt van cookies. De gegevens die voor de dienstverlening worden gebruikt, worden opgeslagen in de ‘cloud’. Papieren dossiers worden bewaard op een beveiligde plek. Deze worden binnen één jaar na beëindiging van het traject vernietigd.
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wanneer je een contactformulier hebt aangevraagd, een blog, mail of nieuwsbrief hebt ontvangen en je in de toekomst geen berichten meer van mij wilt ontvangen, kun je je eenvoudig uitschrijven door middel van de link onderaan de mail of door contact met mij op te nemen.

Je kunt Talentwerk een verzoek doen om je persoonsgegevens in te zien. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Ook kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je schriftelijk sturen naar:

Talentwerk, t.a.v. Ria Freijsen
Chirurgijn 23
1188 DK Amstelveen
riafreijsen@talentwerk.nl
Wijzigingen privacyverklaring

Aanpassingen in de privacyverklaring van Talentwerk worden gepubliceerd in dit document.

Publicatie privacyverklaring: 16 januari 2020.

Gratis kennismaken?

Copyright © 2024 | Talentwerk
Share This
× Contact